رفتارسنجی سدها
خدمات میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد چندیر
کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
 • طراحی شبکه رفتار سنجی ژئودتیک خارج، روی بدنه و تاج سد
 • ساخت پیلارهای خارج سد، نقاط نشانه روی بدنه و تاج و نقاط مبنای ارتفاعی
 • انجام مشاهدات شبکه های رفتارسنجی ژئودتیک خارج سد، روی بدنه و شبکه ارتفاعی (مراحل اول و دوم)
 • انجام مشاهدات ترازیابی دقیق نقاط مبنای خارج و نقاط نشانه بدنه سد
 • محاسبات سرشکنی شبکه های فوق الذکر و تهیه گزارش فنی
خدمات میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد سپهبد حاج قاسم سلیمانی (بافت)
کارفرما: شرکت آب منطقه ای کرمان
 • ترمیم نقاط نشانه آسیب دیده و پیلارها
 • انجام مشاهدات شبکه های مسطحاتی خارج و روی سد (مراحل سوم و چهارم)
 • انجام مشاهدات ترازیابی دقیق شبکه های خارج  و نقاط نشانه روی بدنه سد
 • محاسبات سرشکنی شبکه های فوق الذکر و تهیه گزارش فنی
خدمات طراحی شبکه میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد کانی سیب
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • طراحی شبکه های رفتارسنجی ژئودتیک خارج و روی سد
 • انجام مشاهدات شبکه های رفتارسنجی ژئودتیک خارج و روی سد (مراحل اول تا سوم)
 • انجام مشاهدات ترازیابی دقیق شبکه های خارج و روی بدنه سد
 • انجام محاسبات سرشکنی شبکه های فوق الذکر و تهیه گزارش فنی
خدمات میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد و نیروگاه رودبار لرستان
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • انجام مشاهدات شبکه های رفتارسنجی ژئودتیک خارج و روی سد (مراحل 10 و11)
 • انجام مشاهدات شبکه های رفتارسنجی ژئودتیک سازه آبگیر، مسیر آبراهه، تونل ها و نیروگاه (مراحل 4 و 5)
 • انجام مشاهدات ترازیابی شبکه های خارج و روی سد (مراحل 10 و 11)
 • انجام مشاهدات ترازیابی شبکه های مسیر آبراهه و تونل ها (مراحل 4 و 5)
 • انجام محاسبات سرشکنی شبکه های فوق الذکر و تهیه گزارش های فنی مربوطه
خدمات طراحی شبکه میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد سرنی
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • طراحی شبکه های رفتارسنجی ژئودتیک خارج و روی بدنه سد
 • انجام مشاهدات شبکه های رفتارسنجی ژئودتیک خارج و روی بدنه سد (مراحل اول تا چهارم)
 • انجام مشاهدات ترازیابی دقیق شبکه های خارج و روی بدنه سد (مراحل اول تا چهارم)
 • محاسبات سرشکنی شبکه های فوق الذکر و تهیه گزارش های فنی
انجام خدمات میکروژئودزی سدهای مخزنی سنگرد، کمایستان، چالیدره، کارده، زاوین، طرق، شهیدیعقوبی، ارداک، تبارک آباد و درونگر استان خراسان رضوی
کارفرما: آب منطقه ای خراسان شمالی
 • انجام مشاهدات شبکه های مسطحاتی خارج و روی سد و ترازیابی دقیق (مرحله سوم)
 • محاسبات سرشکنی شبکه های فوق الذکر و تهیه گزارش فنی
انجام خدمات میکروژئودزی سد گلپایگان
کارفرما: آب منطقه ای اصفهان
 • انجام مشاهدات شبکه های مسطحاتی خارج و روی سد (مرحله سوم)
 • محاسبات سرشکنی شبکه های فوق الذکر و تهیه گزارش فنی
خدمات طراحی شبکه میکروژئودزی سدهای حنا، کمانه و آغچه  (مرحله چهارم)
کارفرما: شرکت آب منطقه ای اصفهان
 • انجام مشاهدات شبکه های مسطحاتی خارج و روی سد
 • انجام مشاهدات شبکه ارتفاعی خارج و روی سد
 • محسبات سرشکنی شبکه های فوق الذکر و تهیه گزارش فنی
خدمات طراحی شبکه میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سدهای رسوبگیر و آبگیر مجتمع مس سرچشمه
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران ایران
 • طراحی شبکه رفتارسنجی ژئودتیک ماهواره ای خارج و روی بدنه سدها
 • طراحی شبکه رفتارسنجی ژئودتیک ارتفاعی خارج و روی بدنه سدها
 • ساخت پیلارهای خارج سد و نقاط نشانه روی سدها
 • انجام مشاهدات شبکه رفتارسنجی ژئودتیک ماهواره ای خارج و روی سدها (دو مرحله)
 • انجام مشاهدات شبکه ترازیابی دقیق منطقه بدنه وتاج سد (دو مرحله)
 • محاسبات سرشکنی شبکه های فوق الذکر و تهیه گزارش فنی

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian