رفتارسنجی سد
خدمات طراحی شبکه میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد کانی سیب
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  • طراحی شبکه سه بعدی میکروژئودزی مشتمل بر 17 پیلار خارج سد و تعداد 41 نقطه نشانه روی بدنه سد، تاج سد و دایک مخزن
  • انجام محاسبات سرشکنی شبکه سه بعدی سد
  • انجام ترازیابی دقیق، تحت نظارت سازمان نقشه برداری کشور
خدمات میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد و نیروگاه رودبار لرستان
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  • میکروژئودزی سه بعدی محدوده بدنه سد و تکیه گاه ها، مسیر آبراهه، گود نیروگاه و دهانه آبگیر نیروگاه اصلی متشکل از 74 پیلار و براکت و 196 نقطه نشانه
  • میکروژئودزی محدوده تلمبه ذخیره ای شامل تعداد 6 پیلار و 5 نقطه نشانه
  • انجام محاسبات سرشکنی شبکه سه بعدی سد و ترازیابی دقیق، تحت نظارت سازمان نقشه برداری کشور
خدمات طراحی شبکه میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد سرنی
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  • طراحی شبکه میکروژئودزی خارج و روی بدنه سد
  • محاسبات سرشکنی شبکه مسطحاتی سد متشکل از 10 پیلار خارج از سد و 28 نقطه نشانه روی بدنه، تاج سد و سریز
  • انجام ترازیابی دقیق متشکل از 3 نقطه ارتفاعی (بنچ مارک) و 28 نقطه نشانه، تحت نظارت سازمان نقشه برداری کشور
انجام خدمات میکروژئودزی سدهای مخزنی سنگرد، کمایستان، چالیدره، کارده، زاوین، طرق، شهیدیعقوبی، ارداک، تبارک آباد و درونگر استان خراسان رضوی
کارفرما: آب منطقه ای خراسان شمالی
  • میکروژئودزی تعداد 10 سد از سدهای مهم استان خراسان رضوی با استفاده از جی پی اس، تحت نظارت سازمان نقشه برداری شرق کشور

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian