رفتارسنجی گود
رفتارنگاری دیوارهای گود پروژه آفتاب به روش میکروژئودزی
کارفرما: شرکت تک ناهید
 • رفتارنگاری جابجایی دیواره های گود با استفاده از 5 پیلار محیطی و 3 پیلار ثابت خارج از گود و 27 نقطه نشانه بر روی دیوارها و ساختمان اطراف گود
 • انجام محاسبات سرشکنی و محاسبه مقادیر جابجایی دیواره گود با دقت میلی متر
 • ارائه نمودارها و جداول جابجایی نسبت به زمان و تغییرات عمق گودبرداری و تفسیر نتایج از نظر مسائل ژئوتکنیکی
رفتارنگاری دیوارهای گود پروژه کانون به روش میکروژئودزی
کارفرما: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
 • متشکل از 4 پیلار اصلی، چهار نقطه ی ثابت و 35 نقطه ی نشانه
 • انجام محاسبات سرشکنی و محاسبه مقادیر جابجایی دیواره گود با دقت میلی متر
 • ارائه نمودارها و جداول جابجایی نسبت به زمان و تغییرات عمق گودبرداری و تفسیر نتایج از نظر مسائل ژئوتکنیکی
رفتارنگاری دیوارهای گود پروژه باغ آسمان به روش میکروژئودزی
کارفرما: شرکت ناجی سازان امین
 • طراحی شبکه میکروژئودزی مشتمل بر 6 پیلار خارج از گود و 33 نقطه نشانه بر روی دیواره های گود
 • انجام محاسبات سرشکنی و محاسبه مقادیر جابجایی دیواره گود با دقت میلی متر
 • ارائه نمودارها و جداول جابجایی نسبت به زمان و تغییرات عمق گودبرداری و تفسیر نتایج از نظر مسائل ژئوتکنیکی
رفتارنگاری دیوارهای گود پروژه آزادشهر به روش میکروژئودزی
کارفرما: شرکت ساختمانی و مهندسی صبا نفت
 • طراحی شبکه میکروژئودزی مشتمل بر 2 نقطه ثابت و 23 نقطه نشانه در دیواره گود
 • انجام محاسبات سرشکنی و محاسبه مقادیر جابجایی دیواره گود
 • ارائه نمودارها و جداول جابجایی نسبت به زمان
 • تفسیر نتایج

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian