طراحی
طراحی، نظارت و پایش طرح پایدار سازی گود پروژه یاس پاسدران
کارفرما: عمران و مسکن سازه پایدار باغ آسمان
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی  سازه نگهبان گود به عمق 18 متر، سطح تحکیم 4300 مترمربع و حجم خاکبرداری حدود 6912 مترمکعب به روش انکراژ، میخکوبی و دیوار برلنی
 • نظارت برا اجرای طرح پایدارسازی
 • پایش و رفتارنگاری گود به روش میکروژئودزی
طراحی سازه نگهبان گود پروژه بازار مشروطه تبریز
کارفرما: مهندسین مشاور فراز آب
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی سازه نگهبان گود به عمق 7 متر و حجم خاکبرداری 9331 مترمکعب به روش میخکوبی
طراحی و نظارت طرح پایدارسازی گود پروژه مجتمع تجاری Ribbon of light
کارفرما: شرکت دیماس پی ریزان
 • طراحی سازه نگهبان و سیستم زهکشی
 • كنترل و نظارت كارگاهي و عاليه بر كيفيت عمليات اجرايي سازه نگهبان گودبرداري و زهكشي
 • بازنگري و تدقيق طراحي در طول اجرا بر اساس نتايج پايش و مانيتورينگ
طراحی  پایدارسازی گود پروژه دریا
کارفرما: شرکت مبین رایان
 • طراحی سازه نگهبان گود به عمق 28 متر به روش انکراژ و دیوار برلنی
 • تهیه نقشه های اجرایی و فنی
طراحی و نظارت و پایش طرح پایدارسازی گود پروژه نرگس باغ آسمان
 • طراحی سازه نگهبان گود به عمق حداکثر 35 متر و سطح 24000 مترمربع به روش میخکوبی
 • نظارت کارگاهی و نظارت عالیه اجرای طرح پایدارسازی
 • پایش و رفتارنگاری گود به روش میکروژئودزی
انجام آزمایش کشش مهارهای موجود و طرح مقاوم سازی گود پروژه آزادشهر
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
 • آزمایش مجدد انکرهای موجود بر روی دیوارهای گود
 • ارزیابی وضعیت پایداری گود براساس روش های احتمالاتی
 • محاسبه ضریب اطمینان فعلی پایداری دیوارهای گود
 • ارائه طرح تقویت سازه نگهبان گود
 • تدقیق پارامترهای مقاومتی خاک با استفاده از آنالیزهای برگشتی
طراحی، نظارت و پایش طرح پایدارسازی گود پروژه یاس باغ آسمان
کارفرما: شرکت ناجی سازان امین
 • طراحی سازه نگهبان گود به عمق حداکثر 48 متر و سطح تحکیم 30000 مترمربع به روش میخکوبی
 • نظارت کارگاهی و نظارت عالیه
 • پایش دیواره های گود به روش میکروژئودزی دیوارهای گود به مدت 10 سال
طراحی و نظارت و پایش طرح  پایدارسازی گود پروژه اداری، تجاری پروژه شیان
کارفرما: موسسه آموزشی جمهوری اسلامی ایران و موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی سازه نگهبان با عمق 29 متر، سطح تحکیم 5300 مترمربع و حجم عملیات خاکی 21500 مترمکعب به روش انکراژ، میخکوبی و خرپا
 • نظارت عالیه بر اجرای طرح پایدارسازی
 • پایش دیواره گود به روش میکروژئودزی
طراحی، نظارت عالیه و پایش طرح  پایدارسازی گود پروژه مجتمع تجاری اداری علامه
کارفرما: شرکت طرح اندیشان عمران دنیز
 • تحلیل پایداریدیواره های گود
 • طراحی سازه نگهبان گود به عمق حدود 11 متر، حجم خاکبرداری 10450 مترمکعب به روش خرپا
 • نظارت عالیه بر اجرای طرح پایدارسازی
 • پایش دیواره گود به روش میکروژئودزی
طراحی، اجرا و پایش طرح پایدارسازی گود پروژه سپهر نیاوران
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی و اجرای سازه نگهبان گود به عمق 21 متر و سطح تحکیم 2100 مترمربع به روش انکراژ
 • پایش دیواره گود به روش میکروژئودزی
طراحی پایدارسازی گود پروژه گود پروژه خیابان گاندی
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی  سازه نگهبان به عمق 18 متر، سطح تحکیم 1550 مترمربع و حجم خاکبرداری حدود 17052 مترمکعب به روش انکراژ
کنترل طراحی، طراحی سه بعدی و پایش دیوارهای گود پروژه فرمانیه (صبا 10)
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
 • کنترل طرح سازه نگهبان گود و ارائه گزارش فنی
 • تحلیل سه بعدی طرح پایدارسازی دیواره گود به عمق حداکثر 33 متر و سطح 7800 مترمربع به روش میخکوبی، انکراژ، سولجر، استرات و دیوار برلنی
 • پایش دیواره های گود به روش میکروژئودزی
بررسی وضعیت موجود و طراحی سیستم زهکش، آببند و عایق بندی پروژه کیانپارس اهواز
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
 • مطالعات هیدرولوژیکی و تراوش
 • طراحی سامانه زهکش و آببند
 • تهیه اسناد مناقصه اجرا طرح

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian