طراحی
طراحی و نظارت بر اجرای سازه نگهبان گود و مانیتورینگ پروژه نرگس باغ آسمان
 • پایدارسازی دیواره گود به عمق حداکثر 35 متر و سطح 24.000 مترمربع به روش میخکوبی
 • نظارت کارگاهی و نظارت عالیه
 • اندازه گیری جابجایی دیوارهای گود به روش میکروژئودزی
انجام آزمایش کشش مهارهای موجود و طرح مقاوم سازی گود پروژه آزادشهر
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
 • آزمایش مجدد انکرهای موجود بر روی دیوارهای گود
 • ارزیابی وضعیت پایداری گود براساس روش های احتمالاتی
 • محاسبه ضریب اطمینان فعلی پایداری دیوارهای گود
 • ارائه طرح تقویت سازه نگهبان گود
 • تدقیق پارامترهای مقاومتی خاک با استفاده از آنالیزهای برگشتی
طراحی سازه نگهبان گود پروژه گاندی
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری گروه مپنا
 • طراحی سیستم پایدارسازی دیواره¬های گود با عمق حداکثر 5/17 متر و سطح پایدارسازی 1.550 مترمربع به روش ترکیب میخکوبی و انکراژ
طراحی و نظارت بر اجرای سازه نگهبان گود و مانیتورینگ پروژه یاس باغ آسمان
کارفرما: شرکت ناجی سازان امین
 • پایدارسازی دیواره گود به عمق حداکثر 48 متر و سطح 30.000 مترمربع به روش میخکوبی
 • نظارت کارگاهی و نظارت عالیه
 • میکروژئودزی دیوارهای گود به مدت 10 سال

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian