طرح و ساخت
عملیات گودبرداری، طراحی، اجرا و پایدارسازی دیواره گود و زهکشی پروژه گلستان
کارفرما: شرکت سهامی بیمه ایران – شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا
 • اجرای عملیات گودبرداری
 • طراحی و اجرای سیستم نگهبان گود با حداکثر عمق 37 متر، سطح تحکیم 15.000 مترمربع و حجم خاکبرداری 290.000 مترمکعب
کارفرما (زهکشی محل پروژه): شرکت توسعه و عمران بهنادبنا
 • خدمات نظارت عالیه
 • خدمات نظارت کارگاهی در خصوص عملیات اجرایی پیمانکار پایدارسازی و خاکبرداری
 • انجام خدمات پایش جداره گودبرداری به روش میکروژئدوزی در دوره اجرای عملیات پایدارسازی
طراحي و اجراي گودبرداري و پایدارسازی ديوارهاي گود پروژه پارمیس زعفرانیه
کارفرما: شركت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران
 • اجراي گودبرداري با حداکثر عمق 28 متر و با حجم عملیات خاکی 115.000 مترمکعب
 • اجرای سيستم سازه نگهبان ديوارهاي گود با سطح تحکیم 7.300 مترمربع
طراحی و اجرای سازه نگهبان گود پروژه خیابان برزیل
کارفرما: شرکت رهپو ساخت شارستان
 • خاکبرداری به حجم 60.000 مترمکعب
 • پایدارسازی دیواره های گود به عمق حداکثر 24 متر و سطح 5.000 مترمربع به روش انکراژ
طراحی و اجرای مقاوم سازی سازه نگهبان گود پروژه همیلا
کارفرما: شرکت نمادسازه جنوب
 • انجام محاسبات فنی، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی
 • اجرای پروژه مقاوم سازی دیواره های گود به عمق 23 متر و سطح 2.300 مترمربع

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian