طرح و ساخت
طراحی، اجرا و پایش پایدارسازی پروژه ساختمان مرکزی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
کارفرما: شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی و اجرای سازه نگهبان گود به عمق 33 متر، سطح تحکیم 6200 مترمربع و حجم عملیات خاکی 65000 مترمکعب به روش انکراژ و میخکوبی
 • پایش دیواره گود به روش میکروئودزی
طراحی، اجرا و پایش  پایدارسازی افزایش 12 متری گود پروژه برج الهیه
کارفرما: شرکت برج سازان شایان اسپادانا
 • تحلیل پایداری دیواره های گودبرداری
 • طراحی و اجرای سازه نگهبان گود به عمق 34 متر، سطح تحکیم 3560 مترمربع و حجم خاکبرداری 46000 مترمکعب به روش انکراژ
 • پایش و رفتارنگاری گود به روش میکروژئودزی
طراحی و اجرای پایدارسازی پروژه جمشید
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی و اجرای سازه نگهبان گود با عمق 24 متر، سطح تحکیم 4000 مترمربع و حجم عملیات خاکی 45000 مترمکعب
 طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود و زهکشی پروژه گلستان
کارفرما: شرکت سهامی بیمه ایران – شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا
 • اجرای عملیات گودبرداری
 • طراحی و اجرای سیستم نگهبان گود با حداکثر عمق 37 متر، سطح تحکیم 15.000 مترمربع و حجم خاکبرداری 290.000 مترمکعب
 
طراحي و اجراي  پایدارسازی ديوارهاي گود پروژه پارمیس زعفرانیه
کارفرما: شركت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران
 • اجراي گودبرداري با حداکثر عمق 28 متر و با حجم عملیات خاکی 115000 مترمکعب
 • اجرای سازه نگهبان ديوارهاي گود با سطح تحکیم 7300 مترمربع
طراحی و اجرای پایدارسازی گود پروژه خیابان برزیل
کارفرما: شرکت رهپو ساخت شارستان
 • خاکبرداری به حجم 60000 مترمکعب
 • پایدارسازی دیواره های گود به عمق حداکثر 24 متر و سطح 5000 مترمربع به روش انکراژ
انجام مطالعات ژئوتکنیک، طراحی، اجرا و پایش طرح پایدار سازی گود پروژه مجتمع رفاهی، ورزشی و آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
کارفرما: موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 • انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی و اجرای سازه نگهبان با عمق گود 29 متر و سطح تحکیم 5300 مترمربع و حجم عملیات خاکی 21500 مترمکعب
 • پایش دیواره گود به روش میکروژئودزی
طراحی و اجرای پایدارسازی گود پروژه همیلا
کارفرما: شرکت نمادسازه جنوب
 • انجام محاسبات فنی، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی
 • اجرای سازه نگهبان دیواره های گود به عمق 23 متر و سطح 2300 مترمربع
تخریب، طراحی، اجرا و پایش پایدارسازی پروژه برج تجاری - اداری البرز
کارفرما: شرکت عمران توسعه شاهد و موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی و اجرای سازه نگهبان گود به عمق 20 متر و سطح تحکیم 4800 مترمربع
 • طراحی سیستم زهکش آب زیرزمینی
 • پایش دیواره گود به روش میکروژئودزی
طراحی، اجرا و پایش سازه نگهبان پروژه گل ولیعصر
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت و تدبیر گران فردای امید
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی و اجرای سازه نگهبان گود به عمق 33 متر، سطح تحکیم 7500 مترمربع و حجم عملیات خاکی 75000 مترمکعب
 • پایش دیواره گود به روش میکروژئودزی
 
تحکیم، تثبیت، طراحی و اجرای پایدارسازی پروژه ساختمان مرکزی موسسه عسکریه تهران
کارفرما: شرکت زیبا سازه توس گام
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی اجزای سازه نگهبان
 • پایش دیواره گود به روش میکروژئودزی
طراحی، اجرا و پایش پایدارسازی گود پروژه گود پروژه سعادت آباد
کارفرما: شرکت مواد نسوز کشور و شرکا
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی اجزای سازه نگهبان
 • پایش دیواره گود به روش میکروژئودزی
تخریب، طراحی و اجرای پایدارسازی گود پروژه نور
کارفرما: شرکت الکترونیک افزار آزما
 • انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی اجزای سازه نگهبان
 • پایش دیواره گود به روش میکروژئودزی
طراحی، اجرا و پایش پایدارسازی پروژه فرهنگی و ورزشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
کارفرما: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
 • انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک یا انجام آزمایش های آزمایشگاهی و صحرایی
 • تحلیل پایداری دیواره های گود
 • طراحی و اجرای سازه نگهبان با عمق گود 28 متر و سطح تحکیم 3200 مترمربع
 • پایش دیواره گود به روش میکروژئودزی

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian