مطالعات
مطالعات ژئوتکنیک و لرزه نگاری پروژه تجاری بانک سپه
کارفرما: شرکت ساختمانی تابلیه
 • آزمایش بارگذاری صفحه
 • حفاری 4 گمانه ماشینی معادل 200 مترطول به روش حفاری دورانی شستشویی
 • حفاری 16 گمانه ماشینی معادل 770 مترطول به روش مغزه گیری ممتد
 • انجام آزمایش های آزمایشگاهی
 • انجام آزمایش های صحرایی ژئوتکنیک و ژئوفیزیک (دان هول)
 • تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خاک
 • تعیین پارامتری های مربوط به مقاومت خاک و طراحی پی و پتانسیل روانگرایی
 • طراحی سازه نگهبان
 • طراحی سیستم زهکشی و کنترل آب زیرزمینی
مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه باغ آسمان
کارفرما: شرکت ناجی سازان امین
 • حفاری 16 گمانه ماشینی معادل 770 مترطول به روش مغزه گیری ممتد
 • انجام آزمایش های آزمایشگاهی
 • انجام آزمایش های صحرایی ژئوتکنیک و ژئوفیزیک (دان هول)
 • تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خاک
 • تعیین مقاومت مجاز پی های سطحی و ظرفیت باربری پی های عمیق
 • تعیین ضرایب فشار جانبی خاک و ضریب عکس العمل بستر و بررسی پتانسیل روانگرایی
مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه آشیانه رنگ هواپیمای پهن پیکر
کارفرما: شرکت هواپیمایی فارسکو
 • حفاری 5 گمانه ماشینی و 2 چاهک دستی جمعاً به عمق 150 مترطول
 • انجام آزمایش های آزمایشگاهی بر روی نمونه های اخذ شده
 • انجام آزمایش برجا شامل نفوذ استاندارد SPT، بارگذاری صفحه و برش برجا
 • انجام آزمایش ژئوفیزیک دان هول و ژئورادار به منظور تعیین تیپ زمین و شناسایی لایه ها و حفرات احتمالی زیرسطحی
مطالعات ژئوفیزیک، زمین شناسی و زمین لغزش ساختگاه کارخانه سیمان گیلان سبز
کارفرما: شرکت صنایع سیمان گیلان سبز
 • انجام مطالعات ژئوفیزیک شامل برداشت‌ ژئوالکتریک شامل 120 سونداژ الکتریکی قائم و 5500 قرائت توموگرافی و برداشت ژئورادار به طول 3700 متر به منظور شناسایی لایه های زیرسطحی زمین و آب در زمینی به وسعت حدود 40 هکتار 
 • مطالعه زمین شناسی ساختگاه پروژه با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 • تدقیق نتایج زمین شناسی با استفاده از نتایج مطالعات ژئوفیزیک
 • ارائه مدل زمین لغزش ساختگاه به منظور امکان ارائه طرح علاج بخشی و بهسازی زمین و شالوده تاسیسات کارخانه
مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی و ژئوفیزیک و تحلیل سه بعدی شالوده ساختمان پروژه باران
کارفرما: شرکت ناجی سازان امین
 • حفر یک گمانه ماشینی به عمق 120 متر (2 برابر عرض پی) از زیر تراز فونداسیون به روش مغزه گیری ممتد به منظور تدقیق پارامترهای مقاومتی خاک
 • انجام کلیه آزمایش های آزمایشگاهی شناسایی خاک
 • انجام آزمایش صحرایی نفوذ استاندارد و آزمایش ژئوفیزیک دان هول
 • مدلسازی و تحلیل سه بعدی پی سطحی ساختمان به همراه المان های سازه ای آن به منظور تدقیق طرح شالوده
مطالعه و بررسی وضعیت ایمنی گودهای پرخطر سطح شهر تهران و عنداللزوم ارائه طرح ایمن سازی
کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
 • جمع آوری اطلاعات گودها و ببرسی نقشه های و شرایط پایداری آن ها
 • تعیین نوع و آزمایشات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک موردنیاز محل گودها
 • ارائه راهکار اجرایی، برنامه پایش های مستمر و نقشه و جزییات طرح ایمن سازی
مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان اداری تجاری آزادی
کارفرما: شرکت بهینه سازان بهمن
 • انجام آزمایشات آزمایشگاهی جهت تعیین خصوصیات فیزیکی، مقاومتی لایه های خاک
 • انجام آزمایشات صحرایی شامل برش برجا و بارگذاری صفحه
مطالعات و شناسایی منشاء آب زیر پی به همراه بررسی اثر آن بر سازه و راهکار فنی رفع مشکل
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار ایران
 • ارئه گزارش وضعیت آب زیر پی و مدیریت آن
 • طراحی سیستم زهکش و پمپاژ
کنترل ژئوتکنیکی طراحی فنداسیون و شمع های مخازن کروی
کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
 • بررسی مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه و نقشه های طراحی شمع ها و فنداسیون
 • مدلسازی دو بعدی و سه بعدی و بررسی پارمترهای تغییرشکل و تنش های خاک و شمع
 • ارائه گزارش فنی
مطالعات و تحلیل عددی پس از ساخت مجموعه سدهای رسوب‌گیر و آبگیر مجتمع مس سرچشمه به منظور تدقیق موقعیت و تعداد نقاط نشانه میکروژئودزی 
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران
 • انجام تحلیل تنش-کرنش و برآورد مدل تغییرشکل سد و تعیین مناطق با حداکثر و حداقل جابجایی
 •  تدقیق تعداد و موقعیت نقاط نشانه نقشه برداری براساس نتایج تحلیل عددی

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian