مطالعات
مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه باغ آسمان
کارفرما: شرکت ناجی سازان امین
 • حفاری 16 گمانه ماشینی معادل 770 مترطول به روش مغزه گیری ممتد
 • انجام آزمایش های آزمایشگاهی
 • انجام آزمایش های صحرایی ژئوتکنیک و ژئوفیزیک (دان هول)
 • تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خاک
 • تعیین مقاومت مجاز پی های سطحی و ظرفیت باربری پی های عمیق
 • تعیین ضرایب فشار جانبی خاک و ضریب عکس العمل بستر و بررسی پتانسیل روانگرایی
مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه آشیانه رنگ هواپیمای پهن پیکر
کارفرما: شرکت هواپیمایی فارسکو
 • حفاری 5 گمانه ماشینی و 2 چاهک دستی جمعاً به عمق 150 مترطول
 • انجام آزمایش های آزمایشگاهی بر روی نمونه های اخذ شده
 • انجام آزمایش برجا شامل نفوذ استاندارد SPT، بارگذاری صفحه و برش برجا
 • انجام آزمایش ژئوفیزیک دان هول و ژئورادار به منظور تعیین تیپ زمین و شناسایی لایه ها و حفرات احتمالی زیرسطحی
مطالعات ژئوفیزیک، زمین شناسی و زمین لغزش ساختگاه کارخانه سیمان گیلان سبز
کارفرما: شرکت صنایع سیمان گیلان سبز
 • انجام مطالعات ژئوفیزیک شامل برداشت‌ ژئوالکتریک شامل 120 سونداژ الکتریکی قائم و 5500 قرائت توموگرافی و برداشت ژئورادار به طول 3700 متر به منظور شناسایی لایه های زیرسطحی زمین و آب
 • زیرزمینی در وسعت حدود 40 هکتاری زمین کارخانه
 • مطالعه زمین شناسی ساختگاه پروژه با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 • تدقیق نتایج زمین¬شناسی با استفاده از نتایج مطالعات ژئوفیزیک
 • ارائه مدل زمین لغزش ساختگاه به منظور امکان ارائه طرح علاج بخشی و بهسازی زمین و شالوده تاسیسات کارخانه
مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی و ژئوفیزیک و تحلیل سه بعدی شالوده ساختمان پروژه باران
کارفرما: شرکت ناجی سازان امین
 • حفر یک گمانه ماشینی به عمق 120 متر (2 برابر عرض پی) از زیر تراز فونداسیون به روش مغزه گیری ممتد به منظور تدقیق پارامترهای مقاومتی خاک
 • انجام کلیه آزمایش های آزمایشگاهی شناسایی خاک
 • انجام آزمایش صحرایی نفوذ استاندارد و آزمایش ژئوفیزیک دان هول
 • مدلسازی و تحلیل سه بعدی پی سطحی ساختمان به همراه المان های سازه ای آن به منظور تدقیق طرح شالوده

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian