رفتارسنجی
پایش میکروژئودزی
  • طراحی و ساخت نقاط نشانه و پیلارهای نقشه برداری
  • رفتارنگاری دیوارهای گودهای شهری: طراحی شبکه میکروژئودزی مشتمل بر پیلارهای خارج از گود و نقاط نشانه بر روی دیواره های گود، انجام محاسبات سرشکنی و محاسبه مقادیر جابجایی دیواره گود با دقت میلی متری و ارائه نمودارها و جداول جابجایی گود نسبت به زمان و تغییرات عمق گودبرداری و تفسیر نتایج
  • رفتارنگاری سدها: طراحی شبکه میکروژئودزی سد، انجام محاسبات سرشکنی جابجایی های مسطحاتی و ترازیابی دقیق ارتفاعی شبکه میکروژئودزی سد، تحت نظارت سازمان نقشه برداری
ابزار دقیق
  • تهیه، نصب، و تفسیر نتایج ابزاردقیق در زمان ساخت و بهره برداری


 

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian