طراحی و نظارت
طراحی و نظارت بر اجرای انواع سازه های ژئوتکنیکی
 • طراحی دیوار خاک مسلح معابر و کوله پل ها با نمای بتنی و گلدانی
 • طراحی پایدارسازی تونل با روش های مختلف
 • تحلیل های دو و سه بعدی انواع سازه های خاکی
 • تحلیل تراوش سدهای خاکی
   

بیشتر...

طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات گودبرداری
 • طراحی سازه نگهبان گود
 • کنترل طرح سازه نگهبان گود
 • نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات گودبرداری و پایدارسازی
 • ارائه راهکار برای گودهای رها شده
 • ارائه خدمات مهندسی ارزش و بهینه سازی طرح سازه نگهبان گود

بیشتر...

طراحی و نظارت بر اجرای مقاوم سازی و علاج بخشی
 • آزمایش مجدد انکرهای موجود بر روی دیوارهای گودهای رها شده
 • ارزیابی وضعیت پایداری گود های رها شده بر اساس روش های احتمالاتی و محاسبه ضریب اطمینان فعلی پایداری دیوارهای گود
 • ارائه طرح تقویت سازه نگهبان گود های رها شده
 • نظارت بر اجرای تقویت گودهای رها شده
 • انجام پایش چشمی ژئوتکنیکی و رفتارسنجی دیوارهای گود
طراحی پی های سطحی و عمیق
 • طراحی پی سطحی و عمیق سازه های معمولی، صنعتی مخازن و نیروگاه
 • انجام تحلیل های سه بعدی و تحلیل تنش-کرنش مجموعه سازه و فونداسیون
 • بهینه سازی طرح پی های سطحی و عمیق


 
طراحی، تحلیل و کنترل کیفیت پی های عمیق
 • طراحی ژئوتکنیکی و سازه ای شمع و گروه شمع
 • محاسبه و پیش بینی تجهیزات مناسب شمع کوبی
 • آزمایش بارگذاری دینامیکی PDA
 • آزمایش های سلامت شمع شامل PIT و CSL
 • آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع به صورت فشاری، کششی و جانبی
طراحی و نظارت بر آب بندی سازه های زیرزمینی و لندفیل
طراحی و نظارت بر آب بندی دیواره های گود با استفاده از:
 • بتن آب بند
 • جی سی ال
 • ژئوممبراین و ...

بهسازی خاک
 • طراحی انواع روش های بهسازی خاک به روش میکروپایل
 • طراحی انواع روش های بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق
 • طراحی انواع روش های بهسازی خاک به روش ستون سنگی
 • طراحی انواع روش های بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری و ...
 • ارائه راهکار کنترل فرسایش به روش زیستی و مکانیکی

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian