مطالعات
مطالعات ژئوتکنیک
 • حفاری گمانه ماشینی و دستی
 • اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده
 • انجام آزمایش های آزمایشگاهی: دانه بندی، حدود اتربرگ، برش مستقیم، سه محوری، تحکیم و ...
 • انجام آزمایش های صحرایی: SPT، CPT، بارگذاری صفحه، برش برج، دانسیته برجا و ...
 • انجام آزمایش های شیمی خاک شامل اندازه گیری یون های مختلف
 • تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و دینامیکی خاک
 • تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی و عمیق، ضرایب فشار جانبی، ضریب عکس العمل بستر و بررسی پتانسیل روانگرایی
مطالعات ژئوفیزیک
 • برداشت ژئوالکتریک بوسیله سونداژ الکتریکی، توموگرافی و ژئورادار به منظور شناسایی شرایط زیرسطحی و تراز آب زیرزمینی
 • انجام آزمایش دان هول و ژئورادار جهت تعیین تیپ زمین و شناسایی لایه های زیرسطحی و حفرات احتمالی
 
مطالعات زمین شناسی و زمین لغزش
 • مطالعه زمین شناسی ساختگاه پروژه با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 • ارائه مدل زمین لغزش ساختگاه
 • ارائه راهکار برای مقابله با زمین لغزش از جمله بهسازی خاک و ...


 
مطالعات آب های زیرزمینی و کنترل آن
 • بررسی و تعیین رژیم آب های زیرزمینی
 • بررسی وضعیت قنات های قدیمی
 • طراحی سیستم هدایت آب زیرزمینی با استفاده از کانال‌
 • ارائه راهکار برای انحراف مسیر قنات ها
 • طراحی و نظارت بر اجرای زهکشی
 • نظارت بر اجرای سیستم کنترل آب زیرزمینی با دبی بالا

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian