مطالعات
مطالعات ژئوتکنیک
 • حفاری گمانه‌های ماشینی و دستی
 • اخذ نمونه‌های دست‌خورده و دست‌نخورده
 • انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی: دانه‌بندی، حدود اتربرگ، برش مستقیم، سه‌محوری، تحکیم و ...
 • انجام آزمایش‌های صحرایی: SPT، CPT، بارگذاری صفحه، برش برج، دانسیته برجا و ...
 • انجام آزمایش‌های شیمی خاک شامل اندازه‌گیری یون‌های مختلف
 • تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و دینامیکی خاک
 • تعیین ظرفیت باربری پی‌های سطحی و عمیق، ضرایب فشار جانبی، ضریب عکس العمل بستر و بررسی پتانسیل روانگرایی

بیشتر...

مطالعات ژئوفیزیک
 • برداشت ژئوالکتریک بوسیله سونداژ الکتریکی، توموگرافی و ژئورادار به منظور شناسایی شرایط زیرسطحی و تراز آب زیرزمینی
 • انجام آزمایش دان‌هول و ژئورادار جهت تعیین تیپ زمین و شناسایی لایه‌های زیرسطحی و حفرات احتمالی
   

بیشتر...

مطالعات زمین‌لغزش
 • مطالعه زمین‌شناسی ساختگاه پروژه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
 • ارائه مدل زمین‌لغزش ساختگاه
 • ارائه راهکار برای مقابله با زمین لغزش از جمله بهسازی خاک و ...


   

بیشتر...

مطالعات آب‌های زیرزمینی و کنترل آن
 • بررسی و تعیین رژیم آب‌های زیرزمینی
 • بررسی وضعیت قنات‌های قدیمی
 • طراحی سیستم هدایت آب زیرزمینی با استفاده از کانال‌
 • ارائه راهکار برای انحراف مسیر قنات‌ها
 • طراحی و نظارت بر اجرای زهکشی
 • نظارت بر اجرای سیستم کنترل آب زیرزمینی با دبی بالا

بیشتر...

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian