ارزش ها

در شرکت سروش دریا پی، موضوعات کسب و کار پایدار و مسئولیت های اجتماعی از اولویت برخوردار است. شفافیت، صداقت و اخلاق به عنوان اصول اولیه مطرح می باشند. به منظور توسعه پایدار می بایست در کنار مسئولیت های اجتماعی، منافع کارفرمایان، کارکنان، تامین کنندگان و سهامداران در کنار رعایت اصول مربوط به محیط زیست و با تمرکز بر کیفیت، نوآوری و عملکرد اجتماعی در نظر گرفته شود.