پرسنل کلیدی

محمد سروش

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران / سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (1378)
 • کارشناسی مهندسی عمران/عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان (1375)

روزبه شفیع پور

معاونت فنی و رئیس هیئت مدیره
 • دکتری مهندسی عمران / ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1388)
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران / ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف (1381)
 • کارشناسی مهندسی عمران/عمران، دانشگاه صنعتی شریف (1379)

سید رضا موسویان

مدیر پروژه
 • کارشناسی مهندسی عمران/عمران، دانشگاه تبریز (1373)

محمد عبدالحسینی

مدیر پروژه
 • کارشناسی مهندسی عمران/عمران، دانشگاه تبریز (1375)

آرش حسین زاده

مدیر امور طراحی و مانیتورینگ
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران/ ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1385)
 • کارشناسی مهندسی عمران/عمران، دانشگاه تهران (1383)

سینا ساسانیان

مدیر امور مطالعات ژئوتکنیک
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران/ ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1387)
 • کارشناسی مهندسی عمران/عمران، دانشگاه علم و فرهنگ (1385)