اعضای هیأت مدیره و پرسنل کلیدی
دکتر سینا ساسانیان
دکتر سینا ساسانیان
معاونت فنی و عضو هیأت مدیره
دکتر روزبه شفیع‌پور نورافشان
دکتر روزبه شفیع‌پور نورافشان
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
مهندس محمد سروش
مهندس محمد سروش
رئیس هیأت مدیره
دکتر عباس سروش
دکتر عباس سروش
مشاور عالی
دکتر سید محمد فتاحی
دکتر سید محمد فتاحی
کارشناس ارشد ژئوتکنیک
آرش حسین زاده
مهندس آرش حسین زاده
مدیر امور طراحی
مهندس مجید سروش
مهندس مجید سروش
مدیر پروژه و عضو هیئت مدیره
مهندس رضا اسمعیلی
مهندس رضا اسمعیلی
مدیر بخش میکروژئودزی
مهندس زاهد مفاخری
کارشناس نقشه برداری
علی کسری نیا
مهندس علی کسری نیا
کارشناس ارشد ژئوتکنیک
جعفر ملکی
مهندس جعفر ملکی
کارشناس ارشد ژئوتکنیک
سعید زارع
مهندس سعید زارع
کارشناس ارشد میکروژئودزی
Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian